admin

Vacatures

Groepsbegeleider

Nieuw Woelwijck is regelmatig op zoek naar nieuwe groepsbegeleiders. Indien je belangstelling hebt voor een functie als groepsbegeleider in onze dorpsgemeenschap dan kun je je aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Het verdere verloop van de sollicitatieprocedure zal je tijdens deze bijeenkomst uitgelegd worden.

  Ik solliciteer naar: GroepsleiderAnders

  Diploma behaald: JaNee

   

  Beroepsgerelateerde werkervaring: JaNee

   

  Aanmelden

   

   

  Wanneer u een woonplek voor uw zoon, dochter of familielid zoekt en na de informatie op deze website de indruk heeft dat de zorg die geboden wordt goed aansluit op de zorgvraag, dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, via het centrale telefoonnummer van Nieuw Woelwijck.

   

  Aansluitend wordt een rondleiding aangeboden, om u een indruk van de dorpsgemeenschap te geven. Na intern beraad wordt, op basis van het gesprek en diagnostische gegevens, besloten of iemand op de wachtlijst van Nieuw Woelwijck kan worden geplaatst.

   

  Voorwaarde hiervoor is een WLZ indicatie met verblijf. Ook moet de wettelijke vertegenwoordiging geregeld zijn, bewindvoering en mentorschap of curatele. De wachttijden laten zich moeilijk voorspellen.

   

  Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap waar bewoners veelal hun leven lang wonen. Hierdoor komen incidenteel en onregelmatig, meestal door overlijden van bewoners, woonplekken vrij. Zorgvuldig wordt bekeken voor wie de vrijgekomen woonplek het meest geschikt is. Mede hierdoor kunnen de wachttijden variëren van een jaar tot enkele jaren. Uiteraard willen wij altijd met u overleggen over mogelijke alternatieven.

   

   

   

   

  Klachtenregeling medewerkers

   

  De gezamenlijke klachtencommissie (werkzaam voor Nieuw Woelwijck, De Zijlen, Vanboeijen, De Noorderbrug, Zonnehuisgroep Noord, Ilmarinen en NNCZ) is opgezet om een onafhankelijke, rechtvaardige en snelle behandeling van klachten mogelijk te maken. Je kunt een klacht indienen als je medewerker, invalkracht, stagiair of vrijwilliger bent van de deelnemende organisaties.

   

  Indien er sprake is van een ongewenste situatie kan deze mogelijk leiden tot een klacht. Geadviseerd wordt om dit eerst te bespreken met de persoon die het betreft. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt of dit gesprek is niet mogelijk, kan de situatie besproken worden met de leidinggevende van de betreffende groep, de woonraadcoördinator of de raad van bestuur. Een gesprek leidt vaak al tot een oplossing, of een andere kijk op de situatie. Als je het gevoel hebt dat er niet voldoende naar je geluisterd wordt of je wilt een andere vorm van ondersteuning dan kan een vertrouwenspersoon of de coördinator re-integratie en verzuim worden ingeschakeld.  Als je niet tevreden bent met de manier waarop met jouw ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kun je een formele klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers.

  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend met behulp van onderstaand klachtenformulier. Je kunt altijd iemand vragen om je te helpen bij het opstellen van een klacht, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.

  Voor iedere organisatie is het vereist in het bezit te zijn van een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is van toepassing voor iedereen die in loondienst is van Nieuw Woelwijck en waarborgt een veilige wijze van het melden van een vermoeden van een overtreding van de integriteit of een misstand. De geldende regeling voor Nieuw Woelwijck vindt u hieronder.

  Klachtenregeling

  Medewerkers van Nieuw Woelwijck streven er naar om klachten in eerste instantie direct met u op te lossen. Door de korte overleglijnen binnen Nieuw Woelwijck zijn klachten altijd bespreekbaar binnen een team of met de ondersteunende dienst. Ook kunt u de woonraadvoorzitter vragen om een gesprek, of de klacht in een brief aan de woonraadvoorzitter voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Een centraal aanspreekpunt voor klachten is onze klachtenfunctionaris. Zij kan u ook helpen in het proces, wat de te nemen stappen zijn en wie u het beste kunt benaderen.

  U kunt haar bereiken via het klachtenformulier.

  Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, kunt u een brief schrijven aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie werkt volgens een reglement, dat u kunt vinden op de website van de geschillencommissie. De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

  Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
  Postbus 90600
  2509 LP  Den Haag
  070-3105380
  www.degeschillencommissiezorg.nl

  Klachten betreffende onvrijwillige zorg  vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd) en worden behandeld door de landelijke Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) www.kcoz.nl.

  Bij het uiten van onvrede of neerleggen van een klacht inzake onvrijwillige zorg (vallend onder de Wzd) kan ondersteuning gevraagd worden aan de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor Noord Nederland Quasir www.quasir.nl.

  Bijlagen: