Klachtenregeling medewerkers

 

De gezamenlijke klachtencommissie (werkzaam voor Nieuw Woelwijck, De Zijlen, Vanboeijen, De Noorderbrug, Zonnehuisgroep Noord, Ilmarinen en NNCZ) is opgezet om een onafhankelijke, rechtvaardige en snelle behandeling van klachten mogelijk te maken. Je kunt een klacht indienen als je medewerker, invalkracht, stagiair of vrijwilliger bent van de deelnemende organisaties.

 

Indien er sprake is van een ongewenste situatie kan deze mogelijk leiden tot een klacht. Geadviseerd wordt om dit eerst te bespreken met de persoon die het betreft. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt of dit gesprek is niet mogelijk, kan de situatie besproken worden met de leidinggevende van de betreffende groep, de woonraadcoördinator of de raad van bestuur. Een gesprek leidt vaak al tot een oplossing, of een andere kijk op de situatie. Als je het gevoel hebt dat er niet voldoende naar je geluisterd wordt of je wilt een andere vorm van ondersteuning dan kan een vertrouwenspersoon of de coördinator re-integratie en verzuim worden ingeschakeld.  Als je niet tevreden bent met de manier waarop met jouw ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kun je een formele klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend met behulp van onderstaand klachtenformulier. Je kunt altijd iemand vragen om je te helpen bij het opstellen van een klacht, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.

Voor iedere organisatie is het vereist in het bezit te zijn van een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is van toepassing voor iedereen die in loondienst is van Nieuw Woelwijck en waarborgt een veilige wijze van het melden van een vermoeden van een overtreding van de integriteit of een misstand. De geldende regeling voor Nieuw Woelwijck vindt u hieronder.